ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလုိင္းလားမားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

19, တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလိုင္းလားႏွင့္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ Taj Mahal Hotel တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ အပါ၀င္ ၿမန္မာသံဃာ ၅ ပါး ၆ ပါး အတြက္ တိဗက္တန္ ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ၾကားနုိင္ေအာင္ ဒလိုင္းလားမာ ကူညီမည္ဟု ကတိၿပဳခဲ့သလို၊ ထိုတကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရသူမ်ားကိုလည္း ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလိုင္းလားမားမွ စပြန္ဆာေပးမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့ ၿမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ ပညာေရးအတြက္ ၿဖစ္ပါသည္။


Filed Under: , ,

About the Author

Ashin Mettacara