၂၀၁၂ ႏွစ္အတြက္ မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ဆု ေပးအပ္ပြဲက်င္းပမည္


2012 Patriotic Award goes to 88 students and Daw Myint Myint Khin Pe

Ashin Mettacara (President)

Ph: +919619834159

Ko Win Kyaw (Secretary)

Ph: +1515 664 9797

Ko Seiko Su (Organizer & Media)

Ph; +1515 556 6338

Patriotic Award Committee

27 N Center St
Marshalltown
Iowa 50158
USA


က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္

 (မတ္လ ၂၆ ရက္၊ ေန႔ ၂ နာရီ)


နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)
အမွတ္ (၁၃/က)၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊

 ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၅၈၁၃၆၃၊ 

၅၈၀၁၃၃၊ 
၀၉ ၈၆၄ ၀၂၂၀၊ 
၀၉ ၈၅၀ ၁၆၅၆

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara